чогаал

день Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
                                 02.06. М.Кужугет «Азыранчып чорааш…» https://irnsh.ru   Куш-ажыл дугайында  улегер домактар ѳѳрениир.
 05.06. Чечен-чугааның  ужур-дузазы https://irnsh.ru   Чогаалдың кыска планын тургузар.

style=��(M�

день Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
19.05. О.Сувакпит» Кечил-оолдуң солдаттары» https://irnsh.ru   Арын
22.05. Ю.Кюнзегеш. « Эзимнерниң ыры» https://irnsh.ru   Арын
день Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
21.04. Н.Куулар «Танаа-Херелдиң чуртунда» (тоожудан эгелер)» Элдептиг куй» https://irnsh.ru
Арын 159 айтырыг№ 9
24.04. Н.Куулар «Танаа-Херелдиң чуртунда» (тоожудан эгелер) «Тоол чуртунда Кызыл чурттуг оол», « Аалчыларга бүзүрел читкен», « Тоол чуртундан дезиишкин» https://irnsh.ru
Арын 158-159 айтыр белеткенир