чогаал

день Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
02.06. А.Ховалыг.»Кара-Даг дугайында баллада» https://irnsh.ru   Дыңнадыг кылыр «Алдан-Маадырлар тѳѳгүде балалбас исти арттырганнар»
05.06. Түңне-кичээл https://irnsh.ru   Чайгы онаалгалардень Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
19.05. М.Ховалыг « Ыдыктаан тук»1-3кү эгелер.Дээди Советтиң 17-ги сессиязындан медээ. Далай – Ламаның Ыдыктаан тугу. https://irnsh.ru   Чогаадыг « М. Ховалыг – альпинист»
22.05. М.Ховалыг « Ыдыктаан тук» 4-5ки эгелер.Альпинистерниң шиитпири. Мѳңгүн-Тайгага  тукту асканы. https://irnsh.ru   Тываның тугунуң дугайында медээ, чуруун чуруур.
день Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
21.04. Чуг сай кичээли. Чогаадыг «Мен бодум уемге тѳлептиг мен бе?» https://irnsh.ru
Чогаадыгны бижиир.
24.04. А.А.Даржай «Авамга» https://irnsh.ru
Шүлук доктаадыр