тыва дыл

день Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
01.06. Адалгалар болгаш киирилде сѳстер, домактарга катаптаашкын https://irnsh.ru   П 16-21. Дүрүмннерни катаптаар.
04.06. Түңнел-зачет https://irnsh.ru   Очулга ажылы.
05.06. Түңнел-кичээл https://irnsh.ru   Мергенжилге 224

r-left-��/I�

день Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
18.05. Чогаадыг « Тыва дыл – тыва нацияның тѳрээн дылы» https://irnsh.ru   П 16-21. Дүрүмннерни катаптаар.
21.05. Частырыглар – биле ажыл. Улуг эвес хемчээлдиг шүлүктүң, сѳзүглелди  орус дылче очулдурары. https://irnsh.ru   Очулга ажылы.
23.05. Чаңгыс чугула кежигүннүг домактарга катаптаашкын https://irnsh.ru   Мергенжилге 224
день Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
20.04. Эвилелдер дузазы-биле холбашкан чангыс аймак кежигүннер. https://irnsh.ru
Мергежилге183
23.04. Эвилелдер дузазы-биле холбашкан чангыс аймак кежигүннер.Бердинген сѳзүглелди үн доктаашкынары кылып, логиктиг ударениедлиг сѳстерни ылгап, аянныг номчууру. https://irnsh.ru
Мергежилге187
25.04. Хыналда ажыл ( Тест-биле ажыл) https://irnsh.ru

Сроки выполнениятемаСсылкаДомашнее задание
13.04.2020 Чаңгыс аймак кежигүннерлиг домактар.   https://irnsh.ruМергежилге 167,168,169( арын 240)
16.04.2020 Каттыштырар аялга(интонация) дузазы-биле холбашкан чаңгыс аймак кежигүннер. https://irnsh.ruМергежилге174,176.(242-243)