чогаал

день Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
10.05. О. Сувакпит « Сат Бүрзеккей дугайында баллада» https://irnsh.ru   Реферат кылыр Сат Бурзеккей дугайында.
22.05. К-Э. Кудажы «Он бир» (Шии) Шииниң кол темазы. https://irnsh.ru   Арын251 айтырыгларга харыылап беткенир
день Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
21.04. А.А.Даржай « Авамга» https://irnsh.ru
Шүлүктү доктаадыр.арын 226 айт№2,4,5,7
24.04. Чогаал теориязы. Шүлүк дугайында билиг. https://irnsh.ru
Бир тыва шүлүктүң сайгарылгазын кылыр